Конзорциумот од 5 партнери го започнува меѓународниот проект “Differences Create No Distances”, Еразмус+ проект, финасиран од Европската Унија. Проектот ќе го имплементираат: Asociatia Babilon Travel во партнерство со Средното училиште за лица со оштетен вид, Клуж-Напока (Романија), Projekte Vullnetare Nderkombetare (Албанија), Ikkaido Inclusive Martial Arts (Ирска), Мрежа за Доживотно Учење (Република Северна Македонија) и Polski Zwiazek Niewidomych (Полска).
Проектот има за цел да ги приближи младите со оштетен вид (ВИП) и младинските работници со цел да ги зајакне напорите за социјално вклучување на младите лица со оштетен вид и да ја подигне свеста за потребите и вештините на лицата со оштетен вид.
За постигнување на целите, ќе се имплементираат две главни активности:
1. Обука која ќе се одржи во Клуж-Напока и Бичиора (Романија), на која ќе учествуваат 25 младински работници, со и без инвалидитет, од 5-те земји партнери;
2. Младинска размена во Драч (Албанија), на која ќе учествуваат 30 млади луѓе со и без инвалидитет, заедно со 5 младински работници
Целта е да се развијат комуникациски техники со цел да се промовира вклученост, да се подобри самодовербата и само-зајакнувањето и да се научат методи за заедничко работење во различни ситуации. Ќе се користат неформални алатки и методи, како и спортски и активности на отворено.
Повеќе информации за проектот:
https://www.facebook.com/mrezamak