Пристапни решенија за патување за лица со оштетен вид (ATSforVIP) е Еразмус+ проект, финансиран од Европската унија.

Конзорциумот составен од 3 партнери: Мрежа за Доживотно Учење (Lifelong Learning Network) - Северна Македонија, ИТ решенија за сите (IT Solutions for All) – Шпанија и Здружение Бабилон Травел (Asociatia Babilon Travel) - Романија, работат на имплементација на проектните активности. Во рамките на проектот, конзорциумот “ATS for VIP” ќе развие пристапни решенија за патување за лица со оштетен вид.

Повеќе информации за првиот интелектуален резултат на проектот, чија цел е развој на методологија за проучување и споредување на услуги за пристапност и мобилност присутни во Европските земји, главно фокусирани на пристапен туризам и споредба на овие наоди со потребите на лицата со оштетен вид може да најдете на проектната веб-страна: http://atsvip.eu/methodology_mk.php